نویسنده = داود لفظ فروشان اصل
تعداد مقالات: 1
1. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 47-68

10.22034/mmr.2021.121511

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل