دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثرات مربی‌گری بر فلات‌زدگی شغلی و تمایل به ترک‌خدمت پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.288072.1037

مهدی سبک رو؛ الهه حسینی


2. نقش اقدامات‌کنترلی دریابانی در ساماندهی شناورهای فاقد‌هویت (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.295639.1040

حمید پناهی؛ جلال ستاره؛ امین خسروی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر نظام نوآوری در سازمان‌های نظامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/mmr.2021.290379.1038

محمد سعید تبرزد؛ فرامرز نصری؛ داوود فریدپور؛ علی طاهری