دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تعدیل کننده اخلاق کار اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

مسلم گل میمی


2. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


3. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل


4. ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1399

ترانه عنایتی؛ فرشیده ضامنی؛ علیرضا عالی پور؛ مهناز دازداری