دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1399

مسلم گل میمی؛ بهنام فیاض


2. یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

احسان تقی پور؛ محمد یزدانشناس؛ داود لفظ فروشان اصل