دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

ارسلان قلی نژاد؛ حمزه علی کاویانی؛ مهریار علی محمدی


2. بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

بهجت آب چر؛ هما درودی


3. مدیریت گردشگری دریامحور با ارزشگذاری اقتصادی امکانات گردشگری ساحلی و دریایی دریای مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1400

احمدرضا شاهپوری