رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش‌کاری با عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: نیروگاه دریایی شهید سلیمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 کارشناسی‌ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان بوده است.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نیروگاه  دریایی شهید سلیمی به تعداد 556 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 228 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب وضعیت استخدامی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ استاندارد رهبری تحول‌آفرین، نگرش کاری و عملکرد شغلی استفاده شده است. پایایی ابزارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 73/0، 75/0 و 86/0 به دست آمد.
یافته‌ها: جهت بررسی و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری در پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان متفاوت است.
نتیجه‌گیری: رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری می‌توانند  عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


 باقری، مهدی؛ رنجبر، محمدحسین و تب، سمیه. (1394). بررسی نقش واسطه‌ای اعتماد و خودکارآمدی جمعی بر رابطۀ بین رهبری تحول‌آفرین و عملکرد تیمی. پژوهش در نظام‌های آموزشی، 9(31)، 162-127.
بهرامی، محمدامین؛ مروتی، محمدعلی؛ دهقان، علی؛ منتظرالفرج، راضیه؛ احمدی، غلامرضا و شهبازی، حمزه. (1392). بررسی رابطه ابعاد رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد. طلوع بهداشت یزد، 14(6)، 565-554.
تابلی، حمید؛ تیرگر، هدایت اله؛ مظفری، لیلا؛ مرتضوی، حمید و مهرابی فر، فاطمه. (1391). بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول‌آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان‌های دولتی شهرستان نی‌ریز. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 2(1)، 25-1.
جلالی، نسرین و مؤمنی، ماندان. (1396). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با نقش میانجی‌گری رضایت شغلی. دومینکنفرانسبین‌المللیانسجاممدیریتواقتصاددرتوسعهایران، تهران، مردادماه 1396.
حسن‌پور، اکبر؛ معمارزاده، غلامرضا و انبارلویی، مونا. (1392). پژوهش پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکرد کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 12، 28-21.
دربان آستانه، علیرضا؛ قدیری معصوم، مجتبی و فیروزی، محمدعلی. (1391). بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت‌های کارآفرینی مدیران محلی روستایی. پژوهش‌های روستایی، 3(1)، 59-27.
رستمی، رها و سالاری، تکتم. (1397). بررسی رابطه بین سبک رهبری و عملکرد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی‌های منابع انسانی. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، 2(1)، 84-70.
زرین‌جوی الوار، سهیلا؛ خلیل‌زاده، معصومه و حجت رضایی، ارجمند (1393). بررسی رابطه بین نگرش کارکنان با عملکرد آنان در سازمان (مطالعه موردی دانشگاه‌های آبادان و خرمشهر). اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، 28 آبان، 1393.
ساکی، رضا؛ عصاره، علیرضا و شعبانی مشکول، روح اله. (1394). بررسی رابطهاخلاق حرفه‌ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان ملارد. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 9(1)، 50-27.
سلاجقه، سنجر و احمدزاده، سلیمان. (1393). بررسی ﺗﺄﺛﯿﺮرﻫﺒﺮی تحول‌آفرینﻣﺪﯾﺮانبر نگرش‌های ﺷﻐﻠﯽ دﺑﯿﺮان ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 6(12)، 90-72.
شعبانی‌نژاد، حسین؛ علیاری، ابوالفضل و گرجی، حسن ابوالقاسم. (1395). رابطه رهبری تحول‌گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی. مدیریت سلامت، 19(65)، 30-22.
طاهری لاری، مسعود؛ شکاری، غلام‌عباس و اعتمادی‌خواه، علی. (1393). بررسی نقش میانجی رهبری تحول‌گرا در رابطه بین هوش اخلاقی مدیران و رضایت شغلی کارکنان. پژوهشنامه مدیریتتحول، 6(11)، 73-48.
عطافر، علی؛ امیری، زینب؛ کاظمی، علی و امیری، یداله. (1392). تأثیر رهبری معنوی اسلامی بر عملکرد سازمانی. مدیریت اسلامی، 21(1)، 239-219.
عظیمی، حسین؛ گودرزی، غلامرضا؛ انصاری، محمداسماعیل؛ پیرایش، رضا و عبدی زرین، سهراب.(1390).طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: 80 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان. اندیشهمدیریتراهبردی، 5(1)، 200-169.
کشاورزی، علی حسین؛ صفری، سعید و حمیدی راد، جواد. (1394). بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی. چشم‌اندازمدیریتدولتی، 22، 128-103
ملک‌زاده، غلامرضا؛ رحیم نیا، فریبرز و گلی، سیمین. (1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی روان‌شناختی و نگرش شغلی کارکنان (موردمطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد). دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، رشت، 13 شهریور، 1395.
میرکمالی، سید محمد و کرمی، محمدرضا. (1395). بررسی رابطه بین ادراک سبک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان. مجله مدیریت توسعه و تحول، 24، 22-11.
Atafar, Ali., Amiri, Zeinab., Kazemi, Ali., & Amiri, Yadollah. (2013). the Impact of Islamic Spiritual Leadership on Organizational Performance. Islamic Management, 2 (1), 219-239 (in Persian).
Awan, A., & Islam, M. (2015). Relationship between Satisfaction, Attitude and Performance: A Case Study of MCB Bank Ltd, Journal of Marketing and Consumer Research, 7, 11-18.
Azimi, Hossein., Goodarzi, Gholamreza., Ansari, Mohammad Esmail., Piraishe, Reza., & Abdi Zarrin, Sohrab. (2011). Designing a questionnaire for measuring the organizational and occupational attitudes of government employees. Strategic Management Thought, 5(1), 169-200 (in Persian).
Bagheri, Mehdi., Ranjbar, Mohammad Hossein., & Tab, Somayeh. (2015). Investigating the mediating role of trust and collective self-efficacy on the relationship between transformational leadership and team performance. Educational Systems Research, 9 (31), 127-162 (in Persian).
Bahrami, Mohammad Amin., Morovati, Mohammad Ali., Dehghan, Ali., Montazer al-Faraj, Razieh., Ahmadi, Gholamreza., & Shahbazi, Hamza. (2013). Investigating the Relationship between Transformational Leadership Dimensions and Employee Engagement in Perspectives of Yazd Educational Hospitals. Toloo of Yazd Health, 14 (6), 554-565 (in Persian).
Bo, Y. (2014). Transformational Leadership and Employee Work Attitudes: A Theoretical Models Constitution and Analysis, International Business and Management, 9(1), 20-26.
Bushra, F., Usman, A., & Naveed, A. (2011). Effect of Transformational Leadership on Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment in Banking Sector of Lahore (Pakistan), International Journal of Business and Social Science, 2(18), 261-267.
chung-kai, L & Chia-Hung, H. (2009). The influence of transformational leadership on workplace relationships and job performance, Social Behavior and Personality an International journal, 37(8), 1129- 1142.
Darban Astaneh, Alireza., Ghadiri Masoum, Mojtaba., & Firoozi, Mohammad Ali. (2012). Investigating the Relationship between Organizational Performance and Entrepreneurial Skills of Rural Local Managers. Rural Research, 3(1), 27-59 (in Persian).
Hasanpour, Akbar., Memarzadeh, Gholamreza., & Anbarloui, Mona. (2013). Research on the Relationship between the Effectiveness and Effectiveness of Job Attitudes and Their Relationship with Employee Performance. Quarterly Journal of Development and Change Management, 12, 21-28 (in Persian).
Hettiararchchi, H.A.H & Jayarathna, S.M.D.Y. (2014).The effect of Employee Work Related Attitudes on Employee Job Performance: A Study of Tertiary and Vocational Education Sector in Sri Lanka, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 16(4), 74-83.
Jalali, Nasrin., & Momeni, Mandan. (2017). The Effect of Transformational Leadership on Job Performance of Tehran University of Medical Sciences Staffs with Mediating Role of Job Satisfaction. Second International Conference on Management and Economics Integrity in Development of Iran, Tehran, August 2016 (in Persian).
Jiang, W., Zhao, X., & Ni, J. (2017). The Impact of Transformational Leadership on Employee Sustainable Performance: The Mediating Role of Organizational Citizenship Behavior, Sustainability, 9(1567), 1-17.
Jyoti, J & Bhau, S. (2016). TransformationalLeadership and Job Performance: A study of Higher Education,Journal of Services Research, 15(2), 77-110.
Keshavarzi, Ali Hossein., Safari, Saeed., & Hamidi Rad, Javad. (2015). the effect of knowledge sharing on learning, innovation and organizational performance. State Management Perspectives, 22, 103-128 (in Persian).
Liao, C.W., Lu, C.Y., Huang, C.K., & Chiang, T.L. (2012). Work values, work attitude and job performance of green energy industry employees in Taiwan, African Journal of Business Management, 6(15), 5299-5318.
Malekzadeh, Gholamreza., Rahimnia, Fariborz., & Goli, Simin. (2016). Investigating the Relationship between Psychological Empowerment and Employees' Job Attitude (Case Study: Mashhad District Municipality). Second International Conference on Accounting, Management and Business Innovation, Rasht, September 5, 2016 (in Persian).
Mirkamali, Seyed Mohammad., & Karami, Mohammad Reza. (2016). Investigating the Relationship between Managers' Ethical Leadership Style Perception and Employee Performance. Journal of Management Development & Evolution, 24, 11-22 (in Persian).
Naeem, Sh., & Khanzada, B. (2018). Role of Transformational Leadership in Employee's Performance with Mediating Role of Job Satisfaction in Health Sector of Pakistan, Journal of Health Education Research & Development, 6(1), 1-6.
Rostami, Raha., & salariat, taktam. (2018). Investigating the Relationship between Leadership Style and Organizational Performance of Employees Considering the Mediating Role of Human Resource Strategies. Specialized Quarterly Journal of Management, Accounting and Economics, 2(1), 70-84 (in Persian).
Saki, Reza., Osareh, Alireza., & Shabani Mashkul, Rouhollah. (2015). Investigating the Relationship between Managers 'Professional Ethics and Transformational Leadership with Teachers' Job Performance in Malard High School. Journal of Leadership and Education Management, 9(1), 27-50 (in Persian).
Salajegah, Sanjar., & Ahmadzadeh, Soliman. (2014). Investigating the Transformational Leadership of Managers on the Attitudes of High-Level Managers with Organizational Power. Transformation Management, 6(12), 72-90 (in Persian).
Shabani Nejad, Hossein., Aliari, Abolfazl., & Gorji, Hassan Abolghasem. (2016). the Relationship between Transformational Leadership and Employee Job Performance in Farabi Hospital. Health Management, 19 (65), 22-30 (in Persian).
Tabli, Hamid., Tirgar, Hedayatollah., Mozaffari, Leila., Mortazavi, Hamid., & Mehrabi Far, Fatemeh. (2012). Investigating the Relationship between Transformational Leadership Style and Employee Creativity in Government Organizations in Niriz County. Innovation and Creativity in the Humanities, 2(1), 1–25 (in Persian).
Taheri Lari, Massoud., Shekari, Gholam Abbas., & Etemadikhah, Ali. (2014). Investigating the Mediating Role of Transformational Leadership in the Relationship between Managers' Moral Intelligence and Job Satisfaction. Journal of Change Management, 6(11), 48-73 (in Persian).
Thamrin, M.H. (2012). The Influence of Transformational Leadership and Organizational Commitment on Job Satisfaction and Employee Performance, International Journal of Innovation, Management and Technology, 3(5), 566-572.
Ur Rahiman, H., & Kodikal, R. (2017). Impact of Employee Work Related Attitudes on Job Performance, British Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 13(2), 93-105.
Zarinojavi Elvar, Soheila., Khalilzadeh, Masoumeh., & Hojjat Rezaei, Arjmand. (2014). Investigating the relationship between employees' attitude and their performance in the organization (Case study of Abadan and Khorramshahr universities). First National Conference on Iranian Islamic Economics, Management and Culture, Ardabil, Valiasr Institute of Veterans of Culture and Thought, Ardebil Province Islamic Culture and Guidance Office, November 28, 2014 (in Persian).