رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 -

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان بوده است.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نیروگاه دریایی شهید سلیمی به تعداد 556 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 228 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب وضعیت استخدامی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ استاندارد رهبری تحول‌آفرین، نگرش کاری و عملکرد شغلی استفاده شده است. پایایی ابزارها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای هر یک به ترتیب برابر 73/0، 75/0 و 86/0 به دست آمد.
یافته‌ها: جهت بررسی و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین سهم هر یک از مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری در پیش‌بینی عملکرد شغلی کارکنان متفاوت است.
نتیجه‌گیری: رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه‌های رهبری تحول‌آفرین و نگرش کاری می‌توانند عملکرد شغلی کارکنان را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها