بررسی تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه آموزش عالی مازیار، گروه مدیریت، رویان، ایران

چکیده

هدف:  هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر ماهیت شغل بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری جنسیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران بوده است
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها سه پرسشنامه استاندارد؛ ماهیت شغلی (بیکر، 1978)، پرسشنامه خلاقیت فردی (کواله و و همکاران، 2011) و پرسشنامه خلاقیت سازمانی (فتحی، 1392) بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران که بالغ بر 93 نفر می‌باشند که تعداد 75 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. برای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون و پیرسون استفاده شد.
 یافته­ ها: ابعاد مختلف ماهیت شغل تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان در صندوق کارآفرینی صنایع دریایی استان مازندران دارد و خلاقیت فردی تاثیر معنا­داری بر خلاقیت سازمانی دارد. همچنین نتیجه نشان داد که جنسیت تاثیر تمامی ابعاد ماهیت شغل بر خلاقیت فردی کارکنان را تعدیل می­کند، بطوریکه تاثیر خوداستقلالی و چالش‌های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در زنان بیشتر از مردان بوده و تاثیر ارزش کار، بازخورد شغلی، ابزار شغلی و فرصت­های شغلی بر خلاقیت فردی کارکنان در مردان بیشتر از زنان بوده است.
نتیجه­ گیری: درصورتیکه تمامی ابعاد ماهیت شغل از جمله ارزش کار، خود استقلالی، بازخورد، ابزار شغلی، فرصت­های شغلی و چالش­های شغلی بهبود یابند، شاهد افزایش خلاقیت فردی کارکنان و سازمان خواهیم بود که با توجه نه نقش تعدیلگر جنسیت، این تاثیرات در زنان و مردان متفاوت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبری، کرامت الله (1392). توسعه کارآفرینی رویکرد آموزشی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
آذر، عادل و مومنی، منصور (1389). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
پرتوی، محمد (1392). برسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 8 (2)، 28-33.
تیمورنژاد، کاوه و القایی، رضا (1394). تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گرایش مدیریت تحول.
حسینی افضل الساداتی (1392). مدیریت خلاقیت و خلاقیت در مدیریت، نشریه رهیافت، شماره 26.
خاکی، غلامرضا (1394). کتاب روش تحقیق در مدیریت نشر فوژان.
دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1391). کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، نشر اشراقی،صفار.
داود پور، محسن؛ حسنی، فاطمه و ستاری خدیجه (1393). تاثیر خلاقیت فردی بر خلاقیت سازمانی و راهکارهای بر ارتقا کسب و کار سازمان، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت، 26 آذر.
سعیدی کیا، مهدی (1393). کتاب اصول مبانی کارآفرینی تهران، انتشارات آها.
سکاران، اوما (1381). روش تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی ، محمود شیرازی،موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران.
سیادت، علی؛ یارمحمدزاده، پیمان و پرتوی محمد (1386). بررسی رابطه بین ماهیت شغل و میزان خلاقیت کارکنان از نظر سرپرستان در کارخانه ذوب آهن اصفهان، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاته اصفهان، 19(2)، 34-40.
شیخ الاسلامی، راضیه (1384). پیش بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
فتحی، ارسلان (1392). بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی.  علوم تحقیقات کردستان.
مطهری، مرتضی (1382)، مقدمه ای بر جهان بینی اسلام، نشر صدرا.
الوانی، سیدمهدی (1379). مدیریت عمومی، چاپ اول، تهران، نشرنی.
متقیان، مریم (1390). رابطه خلاقیت و مدیریت زمان در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.
نوروزی، یعقوب و چمرلو، علی (1392). بررسی رابطه جنسیت و رضایت شغلی با خلاقیت کتابداران کتابخانه های عمومی استان مرکزی. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، 6 (20)، 109-120.
Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in organizational behavior, 10(1), 123-167.
Baker, W. E. (1978). Certain dimension of job content and their relationship to job satisfaction, Published DPS, Pace University.
Coelho, F., Augusto, M., & Lages, L. F. (2011). Contextual factors and the creativity of frontline employees: The mediating effects of role stress and intrinsic motivation. Journal of retailing, 87(1), 31-45.
Dong, Y., Bartol, K. M., Zhang, Z. X., & Li, C. (2017). Enhancing employee creativity via individual skill development and team knowledge sharing: Influences of dual‐focused transformational leadership. Journal of Organizational Behavior, 38(3), 439-458.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1975). Development of the job diagnostic survey. Journal of Applied psychology, 60(2), 159.
Huddleston, P., & Good, L. K. (1999). Job motivators in Russian and Polish retail firms. International Journal of Retail & Distribution Management, 27(9), 383-393.
Jiang, Z. (2016). The relationship between career adaptability and job content plateau: The mediating roles of fit perceptions. Journal of Vocational Behavior, 95, 1-10.
Li, Z., Duverger, P., & Yu, L. (2018). Employee creativity trumps supervisor-subordinate guanxi: Predicting prequitting behaviors in China's hotel industry. Tourism Management, 69, 23-37.
Oldham, G. R. (2003). Stimulating and supporting creativity in organizations. Managing knowledge for sustained competitive advantage, 243-273.
Olszak, C. M., & Kisielnicki, J. (2018). A conceptual framework of information systems for organizational creativity support. lessons from empirical investigations. Information Systems Management, 35(1), 29-48.
Raina, T. N. (1982). Sex differences in creativity in India: A second look. Indian Educational Review.
Shalley, C. E., & Gilson, L. L. (2004). What leaders need to know: A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity? The leadership quarterly, 15(1), 33-53.
Wu, C. M., & Chen, T. J. (2018). Collective psychological capital: Linking shared leadership, organizational commitment, and creativity. International Journal of Hospitality Management, 74, 75-84.