تأثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان؛ با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

2 گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده

هدف: صاحب‌نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می‌شود چراکه مزیت‌های مبتنـی بـر منابع و قابلیت‌های درونی سازمان‌ها همانند تکنیک منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت‌های محیطی می‌توانند موقعیت رقابتی سازمان‌ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تأثیر منبع یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی شهرستان بندر‌عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده‌ها کمی با آمار توصـیفی و آمـار اسـتنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است.
یافته‌ها: حاکی از آن است که منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع یابی راهبردی تأثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به‌عنوان عامل محیطی تأثیر منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری تکنیک و فناوری‌های نوین مثل؛ منبع یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره‌تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها


اکبری. محسن. اسماعیل­زاده. محمد. (1392). نقش قابلیت‌های پویا در خلق مزیت رقابتی، فصل‌نامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. شماره 15. ص 127-144.
الهی. شعبان. خسروان جم. داود. نبی میبدی. مرتضی. (1389). بررسی دیدگاه مبتنی بر منابع و چالش‌های آن در به‌کارگیری قابلیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی. تهران. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران.
توکل. مریم. (1390). شناسایی، دسته‌بندی و بررسی تاثیر عوامل کلیدی پیاده‌سازی تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان‌ها. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه پیام نور تهران جنوب.
حاجی حیدری. نسترن و اسحاقی. فرهاد. (1392). بررسی هم‌زمان تأثیر ابعاد چندگانه تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی در مطالعه 300 شرکت برتر ایرانی. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات. سال پنجم شماره 1 دوره 5. ص 18-1.
حجازی. رضوان و همایونی فر. راحله. (1386). ارزیابی متوازن. مجله حسابداری. شماره 182.
حمید­پور جانفشان. المیرا. (1395). تأثیر مدیریت دانش در بستر زنجیره‌تامین دانشگاه صنعتی ارومیه. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه صنعتی ارومیه. دانشکده مهندسی صنایع.
داوری. علی و رضازاده. آرش. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی.
دهقانی. محمدرضا و مخمل باف. احمد. (1395). مروری مختصر بر رویکرد مبتنی بر منابع. ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری. شماره 27. صفحه 59-68.
ریاضی، افشین. (۱۳۸۲). منبع یابی راهبردی در سازمان‌های توسعه‌یافته، چهارمین همایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت برق. تهران. شرکت متن. پژوهشگاه نیرو.
کلانتری. خلیل. (1388). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی ـ اقتصادی. تهران. انتشارات فرهنگ صبا.
عباسی اسفنجانی. حسین. (1396). طراحی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 82. ص 33-65.
سیف, یاسر. محمدزمانی. محمدرضا. شجاعی. یاسر. مقدم. رضا. (1397). بازاریابی کارآفرینانه، قابلیت‎های بازاریابی و عملکرد کسب‌وکارهای پروژه محور. مدیریت بازرگانی. دوره 10. شماره 1. ص 145-164.
شاه­بندر­زاده. حمید. آبادی. فاطمه. (1395). ارزیابی عملکرد زنجیره تأمیـن با رویکـرد مـدل مرجــع عملیاتــی زنجیره تأمیــن (SCOR). مجله بررسی‌های بازرگانی. شماره 79. ص 37-65
نصیری یار. مجتبی. (1385). سه رویکرد برتر در مدیریت استراتژیک. ماهنامه تدبیر. سال هفدهم. شماره 173. ص 21-24.
نودین. محمدعلی. (1392). نقش سورسینگ در فرایند انتخاب منبع عرضه در بازرگانی خارجی و داخلی و عناصر مؤثر بر آن. تاریخ استخراج (4/9/97). از اینترنت:
Barney J. (2001). Is the resource-based "view" a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review. Vol 26(1): 41-56.
Beaty, T.)2013(. Strategic Sourcing versus Traditional Purchasing: And the Impact on your Bottom Line. Insight Sourcing Group.
Carr, A.S. and Pearson, J.N. (1999). Strategically managed buyer–supplier relationships and performance outcomes. Journal of Operations Management, Vol. 17 No. 5, pp. 497-519.
Carr, A.S. and Pearson, J.N. (2002). The impact of purchasing and supplier involvement on strategic purchasing and its impact on firm’s performance. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 22 No. 9, pp. 1032-1053.
Carr, A.S. and Smeltzer, L. (1999). The relationship of strategic purchasing to supply chain management.European Journal of Purchasing and Supply Management, Vol. 5 No. 1, pp. 43-51.
Carter, J.R. and Narasimhan, R. (1996). Is purchasing really strategic?. International Journal of Purchasing and Material Management, Vol. 32 No. 1, pp. 20-28
Carter, P.L., J.R. Carter, R.M. Monczka, T.H. Slaight and A.J. Swan. (2000). The Future of Purchasing and Supply: A Ten-Year Forecast. The Journal of Supply Chain Management. (36:1). pp. 14-26
Chan, T.C.T. and Chin, K.S. (2007). Key success factors of strategic sourcing: an empirical study of the Hong Kong toy industry. Industrial Management and Data Systems. Vol. 107 No. 9, pp. 1391-1416.
Chen, I.J., Paulraj, A. and Lado, A.A. (2004).Strategic purchasing, supply management, and firm performance. Journal of Operations Management, Vol. 22 No. 5, pp. 505-523.
Chin, W. (1998). Issues And Opinion On Structural Equation Modeling, MIS Quarterly, Vol. 22 No.1, PP: 7-16.
Croom, S.R. (2000). The impact of Web-based procurement on the management of operating resources supply. Journal of Supply Chain Management, Vol. 36 No. 1, pp. 4-13.
Essig, M. and Arnold, U. (2001). Electronic procurement in supply chain management: An information economics-based analysis of electronic markets. Journal of Supply Chain Management, Vol. 37 No. 3, pp. 43-49.
Fornell, C. Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research,39-50
Fuchs, S., Pais, G., & Shulmand, J. (2013). Building superior capabilities for strategic sourcing. McKinsey&Company (article) [Retrieved Mar. 5th 2016]. Available at: http://www. mckinsey.com /business-functions/operations/our-insights/building-superiorcapabilities-for-strategic-sourcing.
Gargeya, V.B. and Su, J. (2004). April. Strategic sourcing and supplier selection: a review of survey-based empirical research. In Second world conference on POM and 15th Annual POM conference, Cancun, Mexico.
Hawking. P, Stein. A, wyld. D, Foster. S. (2004). E-procurement: is the ugly uckling actually a swan down under?. Asia pactific journal of marketing and logistics, volume 16 Issue; 1, 3-26.
Humphreys, P.K., Lo, V.H.Y. and Mcivor, R.T. (2000). A decision support framework for strategic purchasing. Journal of Materials Processing Technology.Vol. 107 Nos 1/3, pp. 353-362.
Incea Huseyin, Imamoglub.S. Z., Keskinc.H, Akgund.A, Mehmet and Efee.N. (2013). The Impact of ERP Systems and Supply Chain Management Practices on Firm Performance: Case of Turkish Companies. Procedia-Social and Behavioral Sciences 99: 1124-1133.
Johnson, M. and Whang, S. (2002). E-business and supply chain management: an overview and framework. Production and Operations Management, Vol. 11 No. 4,
Kim. Minkyun, Suresh.Nallan.C, Kocabasoglu.Hillmer.Canan. (2015). A contextual analysis of the impact of strategic sourcing and E-procurement on performance. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 30 Iss 1 pp. 1 – 16
Kocabasoglu, C. and Suresh, N.C. (2006). Strategic sourcing: an empirical investigation of the concept and its practices in U. S. manufacturing firms. Journal of Supply Chain Management, Vol. 42 No. 1, pp. 4-16.
Minahan, T. (2006). E-Sourcing: The Art & Science of the Deal: Aberdeen Group, Boston, MA.
Muffatto, M. and Payaro, A. (2004). Implementation of e-procurement and e-fulfillment processes: a comparison of cases in the motorcycle industry. International Journal of Production Economics, Vol. 89 No. 3, pp. 339-351.
Narasimhan, R. and Das, A. (2001). The impact of purchasing integration and practices on manufacturing performance. Journal of Operations Management. Vol. 19 No. 5, pp. 593-609.
Neely,A. (2002).Business PerformanceMeasurement, London: Cambridge University Press
Parniangtong, S. (2016). Supply Management:strategic sourcing [online]. ISBN 978-981-10-1723-0, Available from: www.springer.com.
Pass, C. (2006). Collins Dictionary of Business: Honley UK: Collins. Quinlan, C. 2011: Business Research Methods: Andover, Hampshire UK: Cengage Learning EMEA.
Patnayakuni, R., & patnayakuni, N. Rai, A. (2006). Firm Performance Impacts of Digitally enabled Supply ChainIntegration Capabilities. MIS Quart, 30, 225-246.
Petersen, K.J., Odgen, J.A. and Carter, P.L. (2007). B2B e-market places: a typology by functionality. International Journal of Physical Distribution &, Vol. 37 No. 1. pp. 4-18
Pratono, Aluisius Hery and Mahmood, Rosli. (2014). The Moderating Effect of Environmental Turbulence in the Relationship between Entrepreneurial Management and Firm Performance.  Published in: Universal Journal of Management. Vol. 7, No. 2. pp. 285-292
Pressey,A. Tzokas, N. Winklhofer, H. (2007). Strategic purchasing and the evaluation of problem key supply relationships: what do key suppliers need to know?. Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 22 Issue: 5, pp. 282 – 294.
Presutti, W.D. (2003). Supply management and e-procurement: creating value added in the supply chain. Industrial Marketing Management, Vol. 32 No. 3, pp. 219-226.
Puschmann.Thomas, Rainer Alt. (2005). Successful use of e-procurement in supply chains.  Supply Chain Management: An International Journal. Vol. 10 Issue: 2, pp.122-133
Robert J.Engel. (2004). Strategic Sourcing:A Step-By-Step Practical Model.Annul international supply Management Conference.
Smeltzer, L., Manship, J.A. and Rossetti, C.L. (2003). An analysis of the integration of strategic sourcing and negotiation planning. Journal of Supply Chain Management. Vol. 39 No. 3, pp. 16-25.
Teece, D.J., Pisano, G. and Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal. Vol. 18 No. 5, pp. 509-533.
Tenenhaus, M., Amato, S. & Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SIS scientific meeting, 739-742.
Tesfaye,B. (2019). Effect of Strategic Sourcing on Organizational Performance: The case of MOHA Soft Drinks Industry S.C. (master's thesis). Ethiopian country, University of Addis Ababa College of Commerce. Available from: http://etd.aau.edu.et/handle/123456789/20003.
Vinzi, V.E., Trinchera, L. & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. Handbook of Partial Least Squares, 47-82.
Ward, P.T., Duray, R., Leong, G.K. and Sum, C. (1995). Business environment, operations strategy, and performance: an empirical study of Singapore manufactures. Journal of Operations Management, Vol. 13 No. 2, pp. 99-115.
Wetzels, M., Odekkerken-Schroder, G. & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration, MIS Quarterly, 33(1): 177.