تاثیر منبع یابی راهبردی و سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان ؛با نقش تعدیل گری عامل آشفتگی بازار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده

هدف: صاحب‌نظران برآنند که حفظ و توسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب می‌شود چراکه مزیت‌های مبتنـی بـر منابع (RBV ) و قابلیت‌های درونی سازمان‌ها همانند تکنیک منبع‌یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بهتر از فرصت‌های محیطی می‌توانند موقعیت رقابتی سازمان‌ها را ایجاد و عملکرد را بهبود بخشد لذا در این پژوهش هدف تعیین تاثیر منبع‌یابی راهبردی و استفاده از سیستم تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان بوده است.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و ازنظر روش جمع‌آوری اطلاعات، توصیفی_همبستگی بوده است. جامعه آماری؛ شامل 455 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی شهرستان بندر‌عباس بوده و حجم نمونه با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران 208 بوده است، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل 4 پرسشنامه عملکرد سازمان، منبع‌یابی راهبردی، تدارکات الکترونیک و عوامل محیطی بوده و تحلیل داده‌ها کمی با آمار توصـیفی و آمـار اسـتنباطی (معادلات ساختاری) صورت گرفته است.
یافته‌ها: حاکی از آن است که منبع‌یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معناداری داشته و نیز سیستم تدارکات الکترونیکی بر منبع‌یابی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری دارد و «درجه آشفتگی بازار» به‌عنوان عامل محیطی تاثیر منبع‌یابی راهبردی و تدارکات الکترونیکی را بر عملکرد شرکت تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری تکنیک و فناوری‌های نوین مثل؛ منبع‌یابی راهبردی و تدارکات الکترونیک سطح عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی و عملکرد زنجیره‌تامین سازمان را بهبود خواهد بخشید.

کلیدواژه‌ها