تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بوده است.
روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش 385 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) در سال 1398 تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر تعیین و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده‌اند. داده‌های تحقیق به‌وسیله پرسشنامه‌های رهبری اخلاقی برون و همکاران(2005)، حمایت سازمانی ادراک‌شده ‌‌ایزنبرگ و همکاران (1986)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر و مشیرا(1999) و موفقیت شغلی ویلیام و اندرسون (1991) جمع‌آوری گردید و پایایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 84/0، 76/0، 91/0 و 90/0 تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار آماری smart pls انجام پذیرفت.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 57/0، حمایت سازمانی ادراک‌شده بر موفقیت شغلی کارکنان برابر 76/0، توانمندسازی روان‌شناختی و موفقیت شغلی کارکنان برابر 70/0، رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک‌شده برابر 69/0، رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان‌شناختی 59/0 و حمایت سازمانی ادراک‌شده بر توانمندسازی روان‌شناختی برابر 57/0 می‌باشد. همچنین تأثیر رهبری اخلاقی از مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان به ترتیب 43/0 و 40/0 می‌باشد. تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده از مسیر توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان 54/0 می‌باشد.
نتیجه‌گیری: رهبری اخلاقی به‌طور مستقیم و همچنین به‌صورت غیرمستقیم از مسیر حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار می‌باشد. حمایت سازمانی ادراک‌شده به‌طور مستقیم و به‌صورت غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است. توانمندسازی روان‌شناختی نیز به‌صورت مستقیم بر موفقیت شغلی کارکنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


رسولی، رضا؛ درویش، حسن (1392). مدیریت منابع انسانی، تهران: انتشارات پیام نور.
ساعتچی، محمود (1391). بهداشت روانی در محیط کار (با تأکید بر فشار روانی و فرسودگی شغلی). چاپ چهارم، نشر ویرایش.
شعبانی بهار، غلامرضا، عرفانی، نصرالله، حکمتی، زهرا (1392). رابطه بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان کرمانشاه، مجله پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال دوم، شماره 3، صص 11-22.
شیخی، ایوب، فرامرزی، آلما، موصلی، مرتضی (1395). مجله مدیریت شهری، تأثیرات وابسته (متقابل) مهارت سیاسی و موفقیت شغلی (کارکنان) با نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای نمونه موردی شهرداری بندرعباس، شماره 43، صص 248-237.
عزیزیان، مجتبی، پذیرش، جواد، نادری، فرشاد (1399). پیش‌بینی موفقیت شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بر اساس عزت‌نفس، استرس و نقش میانجی پاپلوسی، مجله علمی علوم حرکتی و رفتاری، شماره 3، صص 113-123.
فاضل، امیر؛ کمالیان، رضا؛ روشن، سید علیقلی (1395). رابطه رهبری اخلاقی و توانمندسازی دانشجویان، فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، دوره 11، شماره 3، صص 68-59.
کینلا، دنیس (1383). توانمندسازی منابع انسانی (ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی و معصوم علی سلیمان)، تهران: انتشارات مدیران.
مقتدایی، لیلا، ناجی، مریم (1396). برسی رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی با نقش میانجی تعالی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شماره 2، صص 108-85.
موسوی جد، محمد؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ رفیعی زاد، بیتا؛ سیف پناهی، حامد؛ نورالدینی، مریم (1393). نقش رهبری اخلاقی در توانمندسازی روان‌شناختی پرستاران، فصلنامه بیمارستان، دوره ۱۳، شماره ۴. 
نجیب زاده، عنایت اله؛ بوستانی، حمیدرضا؛درخشیده، حامد (1395). تأثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک‌شده کارکنان (موردمطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)، رسالت مدیریت دولتی، دوره7، شماره21، صص 27-49.
نصیری، فخرالساداتف کارخانه، سمیه (1395). بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی‌های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره 1، صص 121-128.
همتی، عصمت، جلالی فراهانی، مجید، علی دوست قهفرخی، ابراهیم، خبیری، محمد (1397). ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران، پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 6، شماره 4، صص 71-61.
یزدان‌شناس، مهدی؛ حبیبی راد، وحید. (1395). نقش ادراک از ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی در رابطه بین شخصیت فوق فعال و آوای کارکنان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(85)، 55-31.
Ali. A. Rehman M. A., Haq, I. U., Jam, F. A., Ghafoor, M. B., Azeem, M. U. (2010). Perceived organizational support and psychological empowerment. European Journal of Social Sciences. V:17. N:2.
Andrea, E. A. Daniel, S. Judith, V. (2011). The construct of career success: measurement issues and an empirical example. ZAF. 43.195–206.
Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions, The Leadership Quarterly, 17(6), 595–616.
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97(2), 117–134.
Carette, B., Anseel, F., & Lievens, F. (2013). Does career timing of challenging job assignments influence the relationship with in-role job performance? Journal of Vocational Behavior, 83(1), 61–67.
Cotton, J. L. (1995). Participation’s effect on performance and satisfaction: A reconsideration of Wagner. Academy of Management Review, 20(2): 276-278.
Dust, S. B., Resick, C. J., Margolis, J. A., Mawritz, M. B., Greenbaum, R. L. (2018). Ethical leadership and employee success: Examining the roles of psychological empowerment and emotional exhaustion, The Leadership Quarterly, https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.02.002.
Hair, J. F. & Ringle, M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–151.
Hogan, R. Tomas, C. P. Robert, Kaiser B. (2013). Employability and Career Success: Bridging the Gap Between Theory and Reality Industrial and Organizational Psychology. 6. 3–16.
Ishak S. (2015). “Career Success Studies: An Examination of Indicators, Approach and Underlying Theories in Literature”. ScienceJournal of Business and Management. 3(6). 251-257
Kline, R. B. (2012). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 3nd edition, New York: Guilford Press.
Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2017). Perceived organizational support: A meta-analytic evaluation of organizational support theory. Journal of Management, 43(6), 1854-1884.
Kyung Hee, L. (2010). Effects of Ethical Leadership on Perceived Organizational Support and Organizational Commitment of Nurses in a Hospital - Mediating Role of Perceived Organizational Support. Journal of Korean of Nursing Administration, 16 (4). 419-427. DOI: 10.11111/jkana.2010.16.4.419
Leana, C. R., Locke, E. A., & Schweiger, D. M. (1990). Fact and fiction in analyzing research on participative decision making: A critique of Cotton, Vollrath, Froggatt, Lengnick-Hall, and Jennings. Academy of Management Review, 15(1): 137-146
Rigdon, E. E. & Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2010). Structural modeling of heterogeneous data with partial least squares. In N. K. Malhotra (Ed.), Review of marketing research, Vol.7.
Seibert, S. E., Wang, G., & Courtright, S. H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: A meta-analytic review, Journal of Applied Psychology, 96(5), 981–1003.