تأثیر رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

خیابان شهید کریمی - روبروی هتل عرش- منازل شهرک سبلان-بلوک 5- واحد 13

چکیده

هدف: تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) است. با استفاده از ادبیات پژوهش، متغیرهای رهبری اخلاقی، حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی شناسایی شدند.
روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش 385 نفر از کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) تشکیل گردیده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 191 نفر تعیین و از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردیده‌اند. داده‌های تحقیق به‌وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید و پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و صوری توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار آماری smart pls استفاده گردید.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان‌شناختی برابر با 59/0، میزان تأثیر رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک‌شده برابر 70/0، میزان تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر توانمندسازی ادراک‌شده برابر 57/0 و میزان تأثیر حمایت سازمانی ادراک‌شده بر موفقیت کارکنان برابر 53/0 است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که رهبری اخلاقی بر حمایت سازمانی ادراک‌شده و توانمندسازی روان‌شناختی تأثیرگذار است، حمایت سازمانی ادراک‌شده بر توانمندسازی روان‌شناختی تأثیر دارد و توانمندسازی روان‌شناختی بر موفقیت کارمند تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها