تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مورد مطالعه: یکی از شهرک‌های نظامی نداجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته کامپیوتر نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ، ایران

3 دانشگاه فرماندهی و ستاد دافوس

4 دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

هدف: ورود فناوری‌های جدید به زندگی انسان، در هر عصر و دوره‌ای بر زندگی فردی و به‌تبع آن بر فرهنگ عمومی و تمام مظاهر زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاست و خانواده تأثیرگذار بوده است. فناوری به همان اندازه که تأثیر مثبت در زندگی ما دارد، می‌تواند تأثیر منفی هم داشته باشد. البته استفاده‌ی زیاد از حد از فناوری بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تأثیرگذار باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی کارکنان نظامی (مطالعه موردی: یکی از شهرک­های نظامی نداجا) اشت.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد تهران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده هایشان بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نمونه گیری تصادفی ساده بود. جهت تعیین حجم نمونه در مرحله پیش آزمون تعداد پانزده پرسشنامه به طور آزمایشی موردبررسی قرار گرفت که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه، حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 40 نفر تعیین گردید. مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 83 /0 بود.
یافته‌ها: نتایج رگرسیون گام‌به‌گام بیانگر تأثیر مستقیم اینستاگرام بر هر چهار بعد مذهبی، سیاسی، اقتصادی و خانواده بود؛ و در گام اول بعد خانواده بیشترین تأثیر را پذیرفت و پس‌ازآن بعد سیاسی، مذهبی و اقتصادی به ترتیب تأثیر پذیرفتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر چهار بعد سبک زندگی کارکنان مؤثر بوده و بیشترین تأثیر این شبکه بر بعد خانواده بود که درنهایت هم‌راستا با این نتیجه راهکارهایی نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


اکبریان، نرگس (1396). عصر مجازی و چالش‌های پیش رو، اولین کنفرانس شهروند مسئول، تهران.
زکایی، محمد حسین؛ خطیبی، فاخره (۱39۵). رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن، تهران، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه، شماره 33
سخنان رهبر معظم انقلاب در بین جوانان (1391). تهران، مصلی امام خمینی، انتشارات مهندسی فرهنگی
سرور، اسفندیار (1392). خانواده در کوچه پس کوچه‌های اینترنت، مجله پیام، تهران.
شادمانی، مهدیه (1395). واکاوی چالش­های زنان در فضای سایبری. فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 38-51
عباسی، حسن (1397). کارکرد سیاسی شبکه‌های اجتماعی مجازی، فصلنامه سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 45.
فتاحیان، مریم، (۱۳۹۵). بررسی علل جهانی افزایش خشونت سایبری علیه زنان، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر- دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش‌پژوهان همایش آفرین
فرزانه، سیف‌الله؛ فلاحتی شهاب‌الدینی (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی) موردمطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل (، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، سال اول، شماره یک، 1-22.
فیروزآبادی، سید ابوالحسن. (1397). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر اقتصاد مقاومتی، به گزارش و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)،
قرایی آشتیانی، محمدرضا؛ دهقان، نبی اله؛ رحیمی، غلامرضا (1398). ماهیت زندگی و سبک زندگی نظامیان. مجله مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی. شماره 34.
لشکرآرا، فرهاد؛ برزویی، حمید (1389). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت زندگی، اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوری‌های نوین، تهران،
مقتدایی، زینب. (1393)، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی در عصر جدید ارتباطات، مجله راسخون.
Abbasi, Hassan (2018). Political Functioning of Virtual Social Networks, PoliticalQuarterly, Faculty of Law and Political Science, Volume 45.
Akbarian, Narges (2017). Virtual Age and the Challenges Ahead, the first conference of the responsible citizen, Tehran.
DiMaggio, P, Hhargittai, E, Newman, W.R. & Robinson, J.P. (2001). Social implications of internet. Annual review sociology.
Farzaneh, Saifullah; Falahati; Shahab al-Dini (2015). A Study of Social Factors Affecting the Tendency to Virtual Social Networks) Study: Secondary School Secondary School Girls in Babil (Two Quarterly Journal of Participation and Social Development, First Year, Issue 1, pp. 1-22.
Fattahian, Maryam, (2016). A Study of the Global Causes of Increasing Cyber Violence Against Women, 3rd World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium, Shiraz, in collaboration with Azin Shushtar University of Applied Sciences, Zarghan University.
Firoozabadi, Seyed Abolhassan (2018). The impact of social networks on the resistance economy, according to the report and quoted by the capital market news site (Senate).
Joinson, A. N. (2008). ‘Looking at’, ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ people? Motives and uses of facebook. In Proceedings of the 26th annual SIGCHI conference on human factors in computing systems. New York: ACM: pp. 1027–1036.
Joshua, Chukwuere. (2017). The impact of social media on social lifestyle, Journal of the Association for Information Science and Technology, Ife centre for Psychological Studies/ Services, Ile-Ife, Nigeria.
Larsen, Malene Charlotte. (2009). Girls are more preoccupied with photo comments than boys. Rtrived from http://malenel.wordpress.com/category/youth.
Lashkar-e-Ara, Farhad; Borzoi, Hamid (2010). The Role of Information and Communication Technology in Improving Quality of Life, First National Conference of Student Management and New Technologies, Tehran.
Muqtada'i, Zainab. (2014), Internet and virtual social networks in the new age of communication, Raskhoon Magazine.
Nalwa, K, & Anand, A.P (2003). Internet Addiction instudents: a Cause of Concern. Cyber Spycholigy and Behavior.653-656.
Qaraei Ashtiani, Mohammad Reza; Dehghan, Nabiullah; Rahimi, Gholamreza (2019). The nature of life and the lifestyle of the military. Journal of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies. No. 34.
Shadmani, Mahdieh (2016). Analyze women's challenges in cyberspace. Journal of the Protection of Women's Rights, pp. 38-51.
Soror, Esfandiar (2013). Family in the back alleys of the Internet, Payam Magazine, Tehran.
Speech of the Supreme Leader of the Revolution among the youth (2012). Tehran, Imam Khomeini Mosque, Cultural Engineering Publications.
Zokai, Mohammad Hossein; Khatibi, Fakhreh (2016). The Relationship between Virtual Space and Modern Identity, Tehran, Allameh University Social Sciences Quarterly, No.