تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سبک زندگی خانواده و کارکنان ارگان نظامی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با تهدیدات در این حوزه (مطالعه موردی یکی از شهرک‌های نظامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته کامپیوتر نرم افزار دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران ، ایران

3 دانشگاه فرماندهی و ستاد دافوس

4 دانشگاه پیام نور تهران غرب

چکیده

چکیده
هدف: ورود فناوری و تکنولوژی‌های جدید به زندگی انسان، در هر عصر و دوره‌ای بر زندگی فردی و به‌تبع آن بر فرهنگ عمومی و تمام مظاهر زندگی اجتماعی از اقتصاد و سیاست تا خانواده و … تأثیرگذار بوده است. فناوری به همان اندازه که تأثیر مثبت در زندگی ما دارد می‌تواند تأثیر منفی هم داشته باشد البته استفاده‌ی زیاد از حد از فناوری بیش از همه ممکن است که در سبک زندگی ما تأثیرگذار باشد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سبک زندگی خانواده و کارکنان نداجا و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با تهدیدات در این حوزه است.
روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی افرادی بودند که به مسائل سبک زندگی و بحث شبکه‌های اجتماعی اشراف داشتند یا به نحوی از نتایج این پژوهش در موقعیت سازمانی خود به‌خصوص در ارگان نظامی جمهوری اسلامی ایران بهره می‌برند. جامعه نمونه در این تحقیق مسئولین و کارکنان بخش مطالعات ارگان نظامی جمهوری اسلامی ایران بودند. مهم‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط متخصصان تائید و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای 835 /0 صدم بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش شبکه اجتماعی اینستاگرام بر هر چهار بعد سبک زندگی کارکنان مؤثر بود و بیشترین تأثیر این شبکه بر بعد خانواده بود که درنهایت هم‌راستا با این نتیجه راهکارهایی نیز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها