بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر اخلاق‌کار اسلامی‌(مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی دانشگاه سمنان.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی.دانشگاه آزاد اسلامی.ساری.ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

 هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر اخلاق کار اسلامی‌است.
روش:روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که در گام اول  با استفاده از نظرات خبرگان مقولات و مولفه‌های مرتبط با موضوع تحقیق  شناسایی و  کدگذاری گردید تعداد نمونه 15 نفر از خبرگان دارای سابقه پژوهشی در حوزه سرمایه اجتماعی بود که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. انجام فرایند مصاحبه از خبرگان تا اشباح نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق است.  روایی و پایایی تحقیق با توجه به مشارکتی بودن تحقیق همزمان توسط مشارکت کنندگان براساس اعتماد پذیری، انتقال پذیری، و تعمیم‌پذیری با واقعیت مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به سطح بندی راهبردها برابر ماتریس خود تاملی نهایی، اساسی‌ترین راهبردهای موثر در تحقق موضوع تحقیق  به ترتیب، مشوق همکاران، امانتداری در‌ (لایه ششم) شناخته شد که شکل گیری صحیح آن میتواند زمینه ساز شکل گیری صحیح سایر لایه‌های الگو شود.
نتیجه‌گیری: بر اساس تحلیلMICMACمولفه‌ها برحسب میزان نفوذ و وابستگی برگرفته از نظر خبرگان به شرح زیر می‌باشد. مولفه‌های  (مشوق همکاران، هماهنگی با محیط، عدالت،  امانتداری، تعهد کاری، بعد رابطه ای) جزوه مولفه‌های  خود مختار بوده و مولفه‌های  (توانایی انجام وظیفه،کمک به اهداف سازمان،شفاف در عملکرد، خیر خواهی،انصاف، صبوری، بعد ساختاری، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری،تعهد مستمر) جزوه مولفه‌های  پیوندی یا ارتباطی هستند. مولفه ( ارزیابی عملکرد)  جزوه متغیرهای مستقل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها