تاثیر تفاوت‌های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ‌‌دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تفاوت‌های شخصیتی کارکنان معاونت نیروی انسانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر میزان رضایت شغلی آن‌ها و تحلیل تاثیر این تفاوت‌ها است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان معاونت نیروی انسانی نداجا تشکیل دادند که شامل 30 افسر، 46 درجه‌دار و 17 کارمند می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 73 نفر تعیین شد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، اعضای نمونه انتخاب و تعداد 73 پرسش نامه توزیع شد که از این میان،پاسخ 50 نفر در اختیار محقق قرار گرفت و برای تحلیل داده‌های پرسشنامه از نرم افزار spss  نسخه 23 بهره‌جویی شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش تاثیر معنی دار برخی متغیرهای پیشبین (میزان تمایل به عصبی شدن، اعتماد به نفس، میزان تمایل به با خود بودن، میزان سلطه جویی، اجتماعی بودن) را بر روی رضایت شغلی نشان داد. رابطه مستقیم بین پایین بودن تمایل به عصبی شدن و رضایت شغلی تایید شد. همچنین وجود ارتباط مستقیم بین متغیرهای پیشبین دیگر یعنی پایین بودن میزان با خود بودن، بالا بودن سلطه جویی، اعتماد بنفس و اجتماعی بودن با بالا بودن رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که همه متغیرهای پیشبین مورد بررسی به جز برون گرایی و درون گرایی بر رضایت شغلی تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها