شناسایی و دسته‌بندی عوامل موثر بر برونسپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه‌های پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

چکیده

زمینه و هدف: سازمان­هایی که با رقابت سختی در بازارهای جهانی مواجهند، از سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های تحقیق و توسعه جهت حفظ برتری و برونسپاری این پروژه‌ها با سامانه‌های پیچیده استفاده می‌نمایند. بر این اساس این مقاله با هدف شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر برونسپاری پروژه­های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه­های پیچیده انجام شد.
روش‌شناسی: روش شناسی این مقاله از نظر هدف کاربردی و بصورت آمیخته بود.گردآوری اطلاعات در بخش کیفی در دو مرحله به صورت فراترکیب شاخص‌ها شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی در بین 15 نفر از خبرگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد پایش قرار گرفتند در بخش کمی تعداد  205 نفر از کارکنان و مدیران با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. روش تحلیل داده‌ها در این مرحله تحلیل عاملی اکتشافی بود.
یافته‌ها: عوامل موثر بر برونسپاری پروژه­های تحقیق و توسعه محصولات با سامانه­های پیچیده در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ عوامل ساختاری، استراتژیک، مدیریت تأمین کنندگان، مالی.
نتیجه‌گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر برونسپاری در سازمان‌های با ویژگی‌های فناوری بالا بعنوان بخشی از استراتژی محسوب می شود که می بایست بسترهای استفاده از آن شناسایی شود که در این مقاله این عوامل برای سازمان نیروی دریایی شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


باقری، مسلم؛ ابراهیمی، ابوالقاسم و کیانی، مهرداد (1394). طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون سپاری فعالیت‌ها (مورد مطالعه: شرکت صنایع اپتیک اصفهان). بهبود مدیریت، 9 (3)، 166-137.
بهبودیان، منصوره (1394). تقسیم بندی روش‌های تحقیق. مطالعه و پژوهش؛ روش های تحقیق و مقاله نویسی، مطالعات علمی وپژوهشی موضوعی.
پورمعلم، ناصر (1390). مهندسی برونسپاری در حمل و نقل، تهران، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی.
خمسه، عباس و رجبی، مهدی (1397). شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر برونسپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه درصنایع دفاعی با رویکرد آینده پژوهی. فصلنامه علمی آیندهپژوهیدفاعی، 2 (4)، 86-63.
رجبی مسرور، حسن. توفیق، علی اصغر و قاضی زاده فرد، سید ضیاءالدین (1397). طراحی الگوی تصمیم گیری برونسپاری فعالیت های اجرایی پروژه‌های تحقیق و توسعه و انتخاب پیمانکار برونسپاری. فصلنامه راهبرد دفاعی، 16 (3)، 94-65.
رنجبر، هادی. حق دوست، علی اکبر. صلصالی، مهوش. خوشدل، علیرضا. سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله علمی پژوهشی د‌انشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)، 250-238.
صفدری رنجبر، مصطفی؛ قیدرخلجانی، جعفر؛ طهماسبی، سیامک و توکلی، غلامرضا. (1395). قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده دفاعی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4 (2)، 158-133.
عصاری، محمدحسین؛ خمسه، عباس؛ رادفر، رضا و شادنوش، نصرت الله. (1398). شناسایی و بررسی عؤامل کلیدی مؤثر بر توانمندی‌های مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه آینده در صنایع با تکنولوژی پیشرفته هوافضا. فصلنامه علمی آینده پژوهی دفاعی، 4 (12)، 141-109.
الیاسی، مهدی و شفیعی، مهرداد.(1394). شــبکه هــای نــوآوری در محصــولات بــا سیستم‌های پیچیده. دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، (23)، 39-31.
Appiah-Adu, K., B. K. Okpattah and J. G. Djokoto (2016). Technology transfer,outsourcing, capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana. Technology in Society 47: 31-39.
Dedehayir, O., T. Nokelainen and S. J. Mäkinen (2014). Disruptive innovations in complex product systems industries: A case study. Journal of Engineering and Technology Management 33: 174-192.
Fujii, H. and S. Managi (2016). Research and development strategy for environmental technology in Japan: A comparative study of the private and public sectors. Technological Forecasting and Social Change 112: 293-302.
Hossein Dehghani Poudeh, Mohsen Cheshmberah, Hassan Torabi, Mohammad Hossein Karimi Gavareshki, Reza Hosnavi (2019). Determining and prioritizing the factors influencing the outsourcing of Complex Product Systems R&D projects employing ANP and grey-DEMATEL method (case study: Aviation Industries Organization, Iran).
Husejnovic, Berina Yerkic (2017)., Strategies in Outsourcing R&D Processes to Maintain Market Competitiveness, College of Management and Technology, Walden University, Walden Dissertations and Doctoral Studies.
Jens K. Roehrich, Andrew Davies, Lars Frederiksen, Natalya Sergeeeva (2019). Management innovation in complex products and systems: The case of integrated project teams. Industrial Marketing Management.
Mousumi Modak, Khanindra Pathak, Kunal Kanti Ghosh (2018). Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization. Resources Policy 52 (2017) 181–191.
Naghizadeh, M., M. Manteghi, M. Ranga and R. Naghizadeh (2016). Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change.
Naghizadeh, M., M. Manteghi, M. Ranga and R. Naghizadeh (2016). Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change.
Park, Tae Young (2012). How a latecomer succeeded in a CoPS industry: Three case studies in the Korea from telecommunication systems. Industrial and corporate change, 22.
Verwaal, E. (2017). Global outsourcing, explorative innovation and firm financial performance: A knowledge-exchange based perspective. Journal of World Business 52(1): 17-27.