یادگیرندگی سازمانی و کسب مزیت رقابتی در صنایع دریایی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، نوشهر،ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، نوشهر ،ایران

3 مدرس گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیرندگی سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری انجام شده است. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که عصر حاضر را عصر اقتصاد دانش محور نامیده و در آن نقش و اهمیت دانش و سرمایه در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته است. از سویی دیگر سازمان یادگیرنده، یکی از جدیدترین ایده‌ها برای مدیریت سازمانها در یک محیط بسیار پیچیده و متغیر دنیای امروزمی‌باشد که از آغاز 1990‌مورد توجه محققان و مدیران شرکتها و سازمانهای متعددی قرارگرفته است و امروزه موفق‌ترین سازمان‌ها، سازمان‌های یادگیرنده نامیده می‌شوند. تغییر و تحول در سازمانهای امروزی به قدری سریع، چندجانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی‌باشند.
روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران (عالی، میانی) شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دریایی در هرمزگان می‌باشد. با توجه به بررسی به عمل آمده تعداد این مدیران در حدود 120 نفربوده و حجم نمونه بر مبنای رابطه کوکران 83 نفر مشخص و با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده‌های تحقیق به‌وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردید و پایایی و روایی آنان با محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و صوری توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تائید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار آماری SPSS انجام شده است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که رفتار نوآورانه در ارتباط میان کشف یادگیری و سرمایه انسانی نقش میانجی اعمال نموده و تائید نقش میانجی سایر ابعاد در متغیرهای تحقیق نیز به اثبات رسیده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که یادگیرندگی سازمانی بر مزیت رقابتی در جامعه آماری مؤثر بوده و در این راستا سرمایه فکری نقش میانجی ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها