ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه‌ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دریایی شمال کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی

3 دکترای مدیریت

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل تصویر سازمانی دانشگاه­ها با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی انجام گرفت.
روش: این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دریایی شمال کشور بودند. نمونه‎گیری به روش تصادفی طبقه‌ای انجام شد که طی آن 400 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‎ها، پرسش‎نامه محقق ساخته بود که بعد از تایید روایی و پایایی پرسشنامه. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار‌‎های SPSS و LISREL و از شاخص آماری تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد.
 یافته‌ها: تحلیل داده‌های آماری حاکی از آن است که ابعاد تصویر سازمانی دانشگاه با رویکرد توسعه سرمایه اجتماعی شامل: فناوری دانشگاه، کیفیت امکانات و خدمات، محیط فیزیکی و نمادهای دانشگاه، ارتباطات و رسانه­ها، عملکرد بخش پژوهش، فعالیت­های فرهنگی، آینده و چشم‌انداز مالی، شاخص روابط انسانی، فرهنگ حاکم بر دانشگاه، پوشش دادن نیازها، عملکرد روابط عمومی، محیط کار، عملکرد بخش آموزش، قدمت دانشگاه، مسؤولیت اجتماعی، نوآوری، و ویژگی­های رهبری، بودند.
نتیجه‌گیری:  نتیجه نهایی این که برای حفظ موقعیت دانشگاه‎ها در دنیای رقابتی امروز باید به دیدگاه دانشجویان در خصوص تصویرسازی مثبت دانشگاه‎ها توجه ویژه نمود.

کلیدواژه‌ها