الگوی استاندارد آزمون توانایی‌‌های حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه‌های آجا (مورد مطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی استاندارد آزمون توانایی‌های حرکتی و جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه‌های آجا است که دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی میدانی است، پس از طراحی مجموعه آزمون سنجش توانایی حرکتی و جسمانی با استفاده از نظرات متخصصین رفتار حرکتی و با توجه به تحلیل مهارت‌هایی که یک افسر نداجا می‌بایست بیاموزد؛ مواد آزمون و نحوه چینش ایستگاه‌های آن به تأیید صاحب‌نظران در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی رسید و با استفاده از شیوه بازآزمون اعتبار و تکرارپذیری آن سنجیده شد که در سطح بسیار مطلوبی قرار داشتند؛ داده‌های آماری با اندازه‌گیری‌های میدانی جمع‌آوری و برای تعیین سطح مهارت‌های حرکتی هر یک از رسته‌های نداجا از روش دلفی استفاده گردید که پرسشنامه آن تعیین روایی و اعتبار شد؛ جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان در سال تحصیلی 9۸-9۷ تشکیل ‌دادند که با استفاده از جدول مورگان 260 نفر به‌صورت تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از آزمون‌های آماری Z و T به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته و هنجار مورد نظر ساخته شد.
یافته‌ها: این مجموعه آزمون به‌طور کلی توانایی‌های حرکتی و جسمانی زیر را می‌سنجد: تعادل پویا، قدرت انفجاری پاها، استقامت عضلات کمربند شانه، استقامت عضلات کمربند لگنی، چابکی عمومی بدن، هماهنگی اندامی و استقامت قلبی تنفسی که در یک مجموعه آزمون ایستگاهی و در پیست دو و میدانی به اجرا در آمده است. هم‌چنین تیراندازی و چالاکی انگشتان دست در مجموعه آزمون میدان تیر و آزمون مهارت شناوری انجام شده است.
نتیجه‌گیری: مجموعه آزمون هنجار شده سنجش آمادگی جسمانی و حرکتی برای تعیین رسته دانشجویان نداجا و برای تعیین میزان اهمیت هر یک از توانایی‌های حرکتی و جسمانی در رسته‌های مختلف نداجا که در دانشگاه سازماندهی و آموزش داده می‌شوند و نتایج آن به عنوان ضریب در نتایج آزمون وارد گردید، به این ترتیب که پس از دو مرحله توزیع پرسشنامه، نتیجه نهایی که یک الگوی استاندارد برای آزمون توانایی‌‌های حرکتی جسمانی جهت تعیین رسته دانشجویان دانشگاه‌ها است  به دست آمد.

کلیدواژه‌ها