عوامل موثر بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها(مطالعه موردی: شرکت صنعتی دریایی صدرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی -بازاریابی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف: قابلیت‌های بازاریابی شرایطی را فراهم میک نند تا شرکت‌ها بتوانند به اهداف عملکردی خود هم جهت با ابعاد بازار، استراتژی بازاریابی و قدرت سازمانی پیش‌روند. عملکرد شرکتها یکی از مهم‌ترین مفاهیم مورد بحث در پژوهش‌های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای دریایی به حساب می‌آید. هدف از پژوهش حاضر، عوامل موثر بر قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها در شرکت صنعتی دریایی صدرا می‌باشد.
روش:روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی – پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد. جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 172 نفر از مدیران، معاونان، سرپرستان و کارشناسان شرکت صنعتی دریایی صدرا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند و  آنان نسبت به سؤالات پرسشنامه قابلیت‌های بازاریابی، ابعاد بازار، استراتژی بازاریابی، قدرت سازمانی، عملکرد شرکت‌ها، ویژگی‌ شرکت‌ها پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب مسیر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به‌دست‌آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای و SPSS و SmartPls استفاد گردید.
یافته‌ها:یافته‌ها نشان میدهد که قابلیت‌های بازاریابی و ویژگی شرکت‌ها بر عملکرد شرکت‌ها تاثیر معناداری دارند. ابعاد بازار در ارتباط بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها، استراتژی بازاریابی در ارتباط بین قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها و همچنین قدرت سازمانی در ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد شرکت‌ها نقش تعدیلگری  معناداری دارند.
نتیجه‌گیری:‌قابلیت‌های بازاریابی باید پتانسیل لازم را  برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در سازمان ها  داشته باشند زیرا نقش مهمی را در استراتژیک  و عملکرد شرکت ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها