تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: بندر امیرآباد بهشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان بندر دریایی امیرآباد بهشهر بوده است.
روش: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات کاربردی است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بندردریایی امیرآباد بهشهر به تعداد 254 نفر بود.نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 154 نفر و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب مدرک تحصیلی انتخاب شدند.جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد توانمند سازی اسپریتزر استفاده شده که پایایی آن 94/0 به دست آمد.
یافته‌ها: جهت بررسی و تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T تک نمونه وآزمون فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت بر(شایستگی، استقلال، معنی دار بودن شغل، احساس امنیت، اثرگذاری) کارکنان تاثیر دارد.و رتبه هریک از مولفه‌ها بر توانمندسازی کارکنان به ترتیب احساس امنیت، شایستگی، معنی دار بودن شغل، استقلال و اثرگذار می‌باشد.
نتیجه‌گیری: آموزشهای ضمن خدمت برتوانمند سازی کارکنان تاثیر دارد و مؤلفه‌های احساس امنیت بیشترین تاثیر و مولفه اثرگذاری کمترین تاثیر را دارد.

کلیدواژه‌ها