ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بندر امیر‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 استادیار مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

هدف :  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بندر امیر­آباد) می­باشد.
روش : جامعه آماری این تحقیق، اساتید و خبرگان امور بندری در بنادر بودند. ابزار جمع آوری داده­ه در مرحله کیفی مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان سازمان بنادر و دریانوردی  بود و در مرحله کمی  پرسشنامه محقق ساخته در مرحله کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از کدگذاری های سه گانه روش گرندد )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) و در مرحله کمی آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL و Smart Pls  می‌باشد
یافته ها : نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تأیید نمود و یک مدل جامع برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری ارائه گردید.
نتیجه گیری : امروزه ترانزیت کالا یکی از پرسودترین تجارت‌های دنیا به شمار می‌رود و طبیعتأ کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار می‌گیرند، می‌توانند بیشترین بهره را از این تجارت ببرند. در برخی کشورها ترانزیت به عنوان منبعی جهت جبران بخشی از سرمایه گذاریها و هزینه‌های انجام شده در بخش حمل و نقل مطرح می‌باشد و ترانزیت را می­توان به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساخت­های تجاری برای توسعه صادرات به بازارهای هدف به حساب آورد
 

کلیدواژه‌ها