نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پدافند غیر عامل، دانشگاه علوم استراتژیک، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه (گرایش پدافند غیرعامل)، دانشکده تفنگداران دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده تفنگداری، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ایران

4 مربی گروه عملیات ویژه دانشکده تفنگداران دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، ایران

چکیده

هدف : این پژوهش با هدف تبیین نقش نداجا در توسعه سواحل دریایی مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور انجام شده است.
روش: روش تحقیق در این  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده آمیخته  بود.. روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به‌صورت هدفمند  و ابزار گرد آوری داده‌ها  مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر حسب اشباع داده با تعداد  7 نفر از خبرگان  و کارشناسان نداجا که دارای سوابق عملیاتی بودند انجام شد..  روش  تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل محتوا انجام گرفت  و در بخش کمی جامعه آماری پژوهش  متشکل از افسران ارشد نداجا  می‌باشد که دارای سابقه خدمت در مناطق عملیاتی و رزمی  بودند که  با استفاده از  جدول کرجسی مورگان تعداد  186 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود. و تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌وسیله نرم‌افزار آماری smart pls انجام پذیرفت.
یافتهها :  تعداد 22 شاخص جهت نقش‌های نداجا و 13 شاخص برای توسعه سواحل مکران و 9 شاخص برای امنیت اقتصادی  در بخش کیفی تحقیق شناسایی گردید
نتیجهگیری : نتایج حاصل  از تحقیق نشان داد که نقش‌های نداجا بر توسعه سواحل مکران تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و این در حالی است که توسعه سواحل مکران بر امنیت اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات