بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی،گروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیرگذاری ارزیابی عملکرد بر اساس بازخورد 360 درجه در پایداری شرکت با توجه به نقش میانجی عدالت سازمانی بود.
روش: این پژوهش توصیفی - پیمایشی و از  نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر می­باشند که حجم نمونه 202 نفر  بر اساس فرمول کوکران محاسبه گردید و روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بود. جهت جمع­آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد بازخورد 360 درجه و عدالت سازمانی و یک پرسشنامه محقق ساخته پایداری شرکت استفاده شد. روایی آن بر اساس روایی صوری و پایایی آن به روش آلفای کل کرونباخ به میزان819/0 بدست آمد.
یافته‌ها: برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار Lisrel8 بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد: ارزیابی 360 درجه بر عدالت سازمانی( و مؤلفه‌های عدالت سازمانی) و عدالت سازمانی بر پایداری شرکت تأثیر معنی­داری دارد. و همچنین عدالت سازمانی( و همه مولفه­های عدالت سازمانی) در رابطه بین ارزیابی 360 درجه و پایداری شرکت نقش میانجیگری قوی ایفا می­کند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به یافته‌ها، مدیران در هر سطحی از مدیریت و در هر سازمانی باید به دانش، بینش و مهارت لازم به‌منظور اداره بهینه سازمان مجهز باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات