مدیریت گردشگری دریامحور با ارزشگذاری اقتصادی امکانات گردشگری ساحلی و دریایی دریای مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصصی، اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف سنجش ترجیحات گردشگران برای ارزش‌گذاری ویژگی‌های گردشگری ساحلی و دریایی در شهرهای منتخب استان مازندران انجام شد.
روش: از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 640 نفر از گردشگران سواحل رامسر و 400 نفر گردشگر در ساحل سیترای نوشهر  بودند. حجم نمونه بر مبنای روش مختص نمونه‌گیری در آزمون انتخاب  بود که به صورت  نمونه‌گیری تصادفی در بهار و تابستان 1397  انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از برآورد رگرسیون لاجیت شرطی در مدل آزمون انتخاب به کمک نرم افزارهای Nlogit 4 و Stata 15  استفاده شد.
یافته‌ها:  یافته‌های حاصل از تحلیل برآورد رگرسیون لاجیت شرطی نشان داد که به ترتیب ویژگی‌های چشم انداز ساحل و دریا، امکانات بهداشتی و رفاهی، امنیت ساحل و دریا، امکانات خدماتی و تفریحی، اشتغال نیروهای متخصص گردشگری و درآخر هزینه گردشگری در اولویت یک تا شش برای گردشگران سواحل رامسر  و ویژگی‌های چشم انداز ساحل، بهبود امکانات بهداشتی-رفاهی و ویژگی ایمنی و امنیت ساحل و دریا، برای گردشگران ساحل سیترای نوشهر مطلوبیت داشت.
نتیجه‌گیری:  بهبود چشم انداز ساحل و دریا با 25 درصد، امکانات بهداشتی و رفاهی با 50 درصد و امکانات خدماتی و تفریحی نیز با 50 درصد بهبود نسبت به وضعیت فعلی به عنوان الگوی گردشگری مطلوب برای گردشگران و قابل دسترس برای سرمایه‌گذاران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات