دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار 1400، صفحه 1-127 
6. نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 107-127

10.22034/mmr.2021.131299

حمزه علی کاویانی؛ ارسلان قلی نژاد؛ عباس چنارانی؛ مهریار علی محمدی