اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه مطالعات مدیریتی دریا محور  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با مدیریت در سازمانهای دریایی  می‌باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت مدیریت در سازمان‌های دریایی را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

  • کارآفرینی و نوآوری دریایی
  • توسعه صنایع دریایی
  • مدیریت منابع انسانی
  •  تجارت دریایی
  • گردشگری دریایی
  • لجستیک دریایی
  • فرهنگ دریایی

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد.