اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سید حسین ابطحی

مدیریت استاد دانشگاه علامه طباطبایی

abtahi390yahoo.com

مدیر مسئول

دکتر حسن دولتی

مدیریت استادیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

drdolati_uekyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسین ابطحی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

abtahi390yahoo.com

دکتر فریبرز جولای

مهندسی صنایع استاد دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه تهران

fjolaiut.ac.ir

h-index: 44  

دکتر حبیب الله سیاری

مدیریت راهبردی دفاعی استاد دانشگاه دفاع ملی

habibullahsndu.ac.ir

دکتر داوود آقا محمدی

مدیریت راهبردی استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

mohamad22gmail.com

دکتر حسنعلی آقاجانی

مدیریت استاد -دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir

دکتر محمد باشکوه

مدیریت بازرگانی دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

mohammadbashokouhgmail.com

دکتر میر علی سید نقوی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

mmr_uekyhoo.com

دکتر ابوطالب مطلبی

مدیریت دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

abu.m5656yahoo.com

دکتر قاسم زارعی

مدیریت بازرگانی عضو هیئت علمی دانشگاه

zareigzgmail.com

مدیر داخلی

دکتر حسن دولتی

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

drolati_uekyahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر مهدی دیهیم پور

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

deyhim1357gmail.com